Tramitem separacions, divorcis, liquidació de règims matrimonials, reclamacions de guarda legal i aliments del menor, conflictes en l’exercici de la potestat parental, execució de Sentències per incompliment (règim de visites o pagament d’aliments), procediments d’incapacitació i filiació (impugnació i/o reclamació paternitat i/o maternitat) processos de menors i sostraccions internacionals.