DRET
de FAMÍLIA


T’assessorem i dirigim amb la màxima confiança, professionalitat i empatia
per intentar trobar una solució, el menys traumàtica possible,
als diferents conflictes familiars que puguis trobar-te al llarg de la teva vida

Defensem l’interès del menor, la igualtat de tots dos sexes
i per tant la igualtat de drets i obligacions de tots dos progenitors,
així com la necessària protecció del desemparat i/o indefens.Tramitem separacions, divorcis, liquidació de règims matrimonials, reclamacions de guarda legal i aliments del menor, conflictes en l’exercici de la potestat parental, execució de Sentències per incompliment (règim de visites o pagament d’aliments), procediments d’incapacitació i filiació (impugnació i/o reclamació paternitat i/o maternitat) processos de menors i sostraccions internacionals.

Núria
Rosas Alaguero