BERC LEGAL

Política de Privacitat
En compliment d’allò que estableix la legalitat vigent en relació amb la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa de què BERC Legal i els professionals que s’integren en la seva pàgina web només disposen de les dades facilitades per l’usuari del web i/o els seus client, i que aquestes dades es tracten amb la màxima confidencialitat i seran incorporades a fitxers que són responsabilitat i titularitat dels professionals integrats a la web de BERC Legal. També s’informa de la possibilitat de què qualsevol membre autoritzat del despatx BERC Legal accedeixi a les dades de l’usuari i/o client per a tractar-les, únicament i exclusiva en relació amb les finalitats per les quals s’han facilitat les dades. Les dades personals de l’usuari i/o client s’utilitzaran únicament amb la finalitat de prestar a l’usuari i/o client els serveis sol·licitats, dins l’àmbit de l’assessorament legal i les activitats pròpies del sector de l’advocacia i la gestió de conflictes. Per a exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i de portabilitat de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legalitat vigent, l’usuari i/o client s’ha d’adreçar a la bústia de correu electrònic info@berc-legal.com o a la bústia de correu electrònic de qualsevol dels professionals que surten a la pàgina web de BERC Legal, de conformitat amb la política de privacitat de BERC Legal. L’usuari i/o client autoritza que BERC Legal i/o qualsevol dels professionals que s’hi integren li enviï comunicacions comercials directament relacionades amb el seu àmbit d’activitat.
Còrcega 435, 3r 2ª 08037 Barcelona. Contacte